คุณรุ่งเรือง มีชนะ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่กรุณาให้การดูแล

อ่านเพิ่มเติม