ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2017 - 19 สิงหาคม 2017

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 14 - 18 ส.ค.2560)

อังคาร

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 14 - 18 ส.ค.2560)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 13-29 ส.ค.2560)
- พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก 15-18 ส.ค.2560)

พุธ

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 14 - 18 ส.ค.2560)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 13-29 ส.ค.2560)
- พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก 15-18 ส.ค.2560)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 16-17 ส.ค.2560)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 16-19 ส.ค2560 และ 23-26 ส.ค.2560)

พฤหัสบดี

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 14 - 18 ส.ค.2560)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 13-29 ส.ค.2560)
- พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก 15-18 ส.ค.2560)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 16-17 ส.ค.2560)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 16-19 ส.ค2560 และ 23-26 ส.ค.2560)
- นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
 (งดคลินิก 17 ส.ค.2560)
- พญ. พจนี ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 17 ส.ค.2560)
- พญ.อรพรรณ ทองแตง
 (งดคลินิก 6-19 ส.ค.2560)
- นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 6-17 ส.ค.2560)
- พญ.ธนิศรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
 (งดคลินิก 17 ส.ค.2560)
- พญ.กนกนาถ ระงับภัย
 (งดคลินิก 17 ส.ค.2560)
- นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
 (งดคลินิก 15-20 ส.ค.2560)
- พญ.ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช
 (งดคลินิก 17-24 ส.ค.2560)

ศุกร์

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 14 - 18 ส.ค.2560)
- พญ.รดีวันต์ ไตรสถิตวร
 (งดคลินิก 13-29 ส.ค.2560)
- พญ.พรรณราย วิสุทธิศักดิ์ชัย
 (งดคลินิก 15-18 ส.ค.2560)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 16-19 ส.ค2560 และ 23-26 ส.ค.2560)
- นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
 (งดคลินิก 18 ส.ค.2560)
- นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
 (งดคลินิก 18-19 ส.ค.2560)
- พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 18 ส.ค.2560)
- พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 18 ,20ส.ค.2560)
- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 18 ส.ค.2560)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 18 ส.ค.2560)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 23 ก.ค. - 31 ส.ค.2560)
- พญ.ไอรีน เรืองขจร
 (งดคลินิก 18 ส.ค.2560)

เสาร์

- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 16-19 ส.ค2560 และ 23-26 ส.ค.2560)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 23 ก.ค. - 31 ส.ค.2560)
- นพ.ธีระพล อมรเวชสุกิจ
 (งดคลินิก 19 ส.ค.2560)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิ 9 ส.ค.2560)
- นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
 (งดคลินิก 19 ส.ค.2560)
- นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวิณิน
 (งดคลินิก 19 ส.ค.2560)
- นพ.ธราธิป โคละทัต
 (งดคลินิก 11-24 ส.ค.2560)
- พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 19 -20 ส.ค.2560)
- พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 12-13ส.ค. 2560 และ 19-20 ส.ค.2560)
- นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
 (งดคลินิก 15 -20 ส.ค.2560)
- นพ.อภิสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
 (งดคลินิก 19 ส.ค.2560 งดช่วงเวลา 9-15 น.)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7