ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 - 24 กุมภาพันธ์ 2018

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 18-19 ก.พ.2561)
- นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
 (งดคลินิก 16-19 ก.พ.2560)
- พญ.ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
 (งดคลินิก 18 ,25 ก.พ.2561)

จันทร์

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 18-19 ก.พ.2561)
- นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
 (งดคลินิก 16-19 ก.พ.2560)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 19,22 ก.พ.2561)
- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 4 ม.ค.2561 -18 มี.ค.2561)
- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 17-25 ก.พ.2561)
- พญ.กติกา นวพันธุ์
 (งดคลินิก 12-26 ก.พ.2561)
- พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
 (งดคลินิก 5,19 ก.พ.2561)
- พญ.ชุติมา วงศิวะโรจน์
 (งดคลินิก 19 ก.พ.2561)
- พญ.ธนิศรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
 (งดคลินิก 19-20 ก.พ.2561)

อังคาร

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 17-25 ก.พ.2561)
- พญ.ธนิศรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
 (งดคลินิก 19-20 ก.พ.2561)
- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก เวลา 9-10 น. ตรวจเวลา 10-16 น.)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 13-19 ก.พ.2561)

พุธ

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 17-25 ก.พ.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 13-19 ก.พ.2561)
- นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2561)
- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 4 ม.ค.2561 -18 มี.ค.2561)
- นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 21 ก.พ.2561)

พฤหัสบดี

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 17-25 ก.พ.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 13-19 ก.พ.2561)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2561 และ 1,8 มี.ค.2561)
- พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย
 (งดคลินิก 15,18,22,25 ก.พ.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 19 ,22 ก.พ.2561)
- พญ.จินดา สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2561)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 22-24 ก.พ.2561)
- นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 1 ก.พ.2561 -14 มี.ค.2561)
- นพ.สุนทร สุนทรชาติ
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2561)
- นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2561)
- นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 22 ก.พ.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 22-24 ก.พ.2561)
- พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก 22-23 ก.พ.2561)

ศุกร์

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 17-25 ก.พ.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 13-19 ก.พ.2561)
- พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก 22-23 ก.พ.2561)
- พญ.ธนิศรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- พญ.พิระดา เลื่อมสำราญ
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- นพ.จตุรวิช ครองวรกุล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 23-24 ก.พ.2561)
- พญ.สมจิตร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 23 -25ก.พ.2561)
- พญ.ศุภางค์ เชวงเศรษฐกุล
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- พญ.ไอรีน เรืองขจร
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561)
- พญ.อรจิรา บูรณากาญจน์
 (งดคลินิก 29 ธ.ค.2560 - 23 ก.พ.2561)
- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 23-25 ก.พ.2561)
- พญ.ศันสนีย์ ทศศิริ
 (งดคลินิก 23-26 ก.พ.2561)
- นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
 (งดคลินิก 23 ก.พ.2561 และ 2 มี.ค.2561)

เสาร์

- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 13-19 ก.พ.2561)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 23-24 ก.พ.2561)
- นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 24-25 ก.พ.2561)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 22-24 ก.พ.2561)
- นพ.สันติ อัศวพลังชัย
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.กรภัทร มยุระสาคร
 (คลินิก 27 ม.ค.2561 - 22 ก.พ.2561 )
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)
- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 24 ก.พ.2561)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7