ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2018 - 28 เมษายน 2018

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 ( งดคลินิก 4 เม.ย - 15 พ.ค.2561)
- นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 22 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)

อังคาร

- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 ( งดคลินิก 4 เม.ย - 15 พ.ค.2561)
- นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 22 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)
- นพ.ภัคพล บำรุงพืช
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2561-12 พ.ค.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 - พ.ค.2561)
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 24 ,28 เม.ย.2561 และ 1 พ.ค.2561)
- นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
 (งดคลินิก 20-24 เม.ย.2561)
- นพ.ปราโมทย์ เอื้อโสภณ
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 - 8 พ.ค.2561)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 10 เม.ย.2561- 29 พ.ค.2561)
- นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 19-24 เม.ย.2561)
- นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
 (งดคลินิก 24-29 เม.ย.2561)
- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 24-25 เม.ย.2561)
- นพ.นภเกติ ติลกเลิศ
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 เวลา 17-20 น.)

พุธ

- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 ( งดคลินิก 4 เม.ย - 15 พ.ค.2561)
- นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 22 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 - พ.ค.2561)
- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 24-25 เม.ย.2561)
- นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
 (งดคลินิก 25 เม.ย.2561)
- นพ.ธีระ พงศ์ประสบชัย
 (งดคลินิก 25-18 เม.ย.2561)
- พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 25 เม.ย.2561)
- พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 25 เม.ย.2561)
- พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก 25 เม.ย.2561 เวลา 13-16 น.)
- นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร
 (งดคลินิก 18-25 เม.ย.2561)
- นพ.ปณัย เลาหประสิทธิพร
 (งดคลินิก 22-30 เม.ย.2561)
- นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
 (งดคลินิก 25 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)
- นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
 (งดคลินิก 1-30 เม.ย.2561)

พฤหัสบดี

- นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 22 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 - พ.ค.2561)
- นพ.ธีระ พงศ์ประสบชัย
 (งดคลินิก 25-18 เม.ย.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 26,28 เม.ย.2561)
- พญ.ศันสนีย์ ทศศิริ
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)
- พญ.สิริลักษณ์ อินทโสตถิ
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)
- นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)
- พญ.พัทยา เฮงรัศมี
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)
- พญ.วิไล จันทร์สกุล
 (งดคลินิก 26,28 เม.ย.2561)
- นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)
- นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)
- นพ.วรายุ ปรัชญกุล
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561 และ 3 พ.ค.2561)
- นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์
 (งดคลินิก 26 เม.ย.2561)

ศุกร์

- นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 22 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 - พ.ค.2561)
- นพ.ธีระ พงศ์ประสบชัย
 (งดคลินิก 25-18 เม.ย.2561)
- นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
 (งดคลินิก 27 เม.ย.2561)
- พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินิก 27 เม.ย.2561)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 27 เม.ย.2561)
- นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 27-28 เม.ย.2561)
- นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 27-28 เม.ย.2561)
- พญ.อรจิรา บูรณากาญจน์
 (งดคลินิก 27 เม.ย.2561 และ 4 , 11 พ.ค.2561)
- นพ.ปัญญา กล่อมฤทัย
 (งดคลินิก 27 เม.ย.2561)
- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 ( งดคลินิก 4 เม.ย - 15 พ.ค.2561)
- นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 27 เม.ย.2561 และ 4 พ.ค.2561)

เสาร์

- นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
 (งดคลินิก 22 เม.ย.2561 - 1 พ.ค.2561)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 24 เม.ย.2561 - พ.ค.2561)
- นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 27-28 เม.ย.2561)
- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 ( งดคลินิก 4 เม.ย - 15 พ.ค.2561)
- นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 26,28 เม.ย.2561)
- นพ.ภัคพล บำรุงพืช
 (งดคลินิก 24 มี.ค.2561-12 พ.ค.2561)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
 (งดคลินิก 24-29 เม.ย.2561)
- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- พญ.วิไล จันทร์สกุล
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561 และ 1 พ.ค.2561)
- นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)
- พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561- 1 พ.ค.2561)
- พญ.สุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย
 (งดคลินิก 28 เม.ย.2561)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7