ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2018 - 22 ธันวาคม 2018

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 16-18 ธ.ค.2561)

อังคาร

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 16-18 ธ.ค.2561)
- นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์
 (งดคลินิก 18 ธ.ค.2561)
- พญ. พรรณแข มไหสวริยะ
 (งดคลินิก 18 ธ.ค.2561)
- นพ.อุทัย ประภามณฑล
 (งดคลินิก 18 ,23 ธ.ค.2561)
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 18 ธ.ค.2561)
- นพ.ปัญญ บุรณศิริ
 (งดคลินิก 18 ะ.ค.2561)
- นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
 (งดคลินิก 18 ธ.ค.2561)
- นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
 (งดคลินิก 18,20 ธ.ค.2561)
- นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก 18 ธ.ค.2561)
- พญ.มณี รัตนไชยานนท์
 (งดคลินิก 18 ธ.ค.2561)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 27 พ.ย.2561 และ 4,11,18,25 ธ.ค.2561)
- นพ.ระวี พิมลศานติ์
 (งดคลินิก18 ธ.ค.2561)

พุธ

- พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์
 (งดคลินิก 19 ธ.ค.2561)
- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 19 ธ.ค.2561)
- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 19-24 ธ.ค.2561)
- พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก 19 -20 ธ.ค.2561)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 19 ธ.ค.2561)
- นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 19-20 ธ.ค.256)
- พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 12 ธ.ค.2561- 2 ม.ค.2562)
- นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 19 ธ.ค.2561)

พฤหัสบดี

- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 19-24 ธ.ค.2561)
- พญ.มณฑลี สุทธิธรรม
 (งดคลินิก 19 -20 ธ.ค.2561)
- นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
 (งดคลินิก 20 ธ.ค.2561)
- นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 20-21 ธ.ค.2561)
- พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 20-22 ธ.ค.2561)
- พญ.ลลิดา หว่านพืชน์
 (งดคลินิก 20-27 ธ.ค.2561)
- นพ.พยงค์ จูฑา
 (งดคลินิก 20 ธ.ค.2561)
- นพ.สุนทร สุนทรชาติ
 (งดคลินิก 19-20 ธ.ค.2561)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 20 ธ.ค.2561)
- นพ.ปัญญ บุรณศิริ
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)
- พญ.อมรรัตน์ ตรีทิพย์รัตน์
 (งดคลินิก 6,13,20,27 ธ.ค.2561)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 20 ธ.ค.2561)
- นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
 (งดคลินิก 18,20 ธ.ค.2561)
- นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 30 พ.ย.2560 และ 7 ,14 ธ.ค.2560)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 19-23 ธ.ค.2561)
- นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด
 (งดคลินิก 13,20 ธ.ค.2561)

ศุกร์

- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 19-24 ธ.ค.2561)
- นพ.เฉลิมพล สิรชัยรัตน์
 (งดคลินิก 20-21 ธ.ค.2561)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 21-23 ธ.ค.2561)
- นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
 (งดคลินิก 21 ,23,28,30 ธ.ค.2561)
- นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 14-15 ,21-22 ธ.ค.2561)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 21 ธ.ค.2561)
- นพ.โกวิท พิมลพันธุ์
 (งดคลินิก 21 ธ.ค.2561)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 21 ธ.ค.2561)
- พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
 (งดคลินิก 21 ธ.ค.2561)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 21 ,23 ธ.ค.2561)

เสาร์

- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 19-24 ธ.ค.2561)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 21-23 ธ.ค.2561)
- นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 14-15 ,21-22 ธ.ค.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 22-23 ธ.ค.2561)
- นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 1 พ.ย.2561- 31 ม.ค.2562)
- พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (ดคลินิก 15-16 ,22 ธ.ค.2561)
- นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)
- นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาต
 (งดคลินิก 15-16 ธ.ค.2561)
- พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 22 ,29 ธ.ค.2561)
- พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 20-22 ธ.ค.2561)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 19-243 ธ.ค.2561)
- นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 22 ธ.ค.2561)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7