ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2018 - 23 มิถุนายน 2018

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 18 มิ.ย.- 3 ก.ค.2561)

พุธ

- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 18 มิ.ย.- 3 ก.ค.2561)

พฤหัสบดี

- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 18 มิ.ย.- 3 ก.ค.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 21 -22 มิ.ย.2561)
- นพ.ต่อพล วัฒนา
 (งดคลินิก 11-22 มิ.ย.2561)
- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 21 มิ.ย.2561)
- นพ.วรายุ ปรัชญกุล
 (งดคลินิก 21 มิ.ย.2561)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 14,21 มิ.ย.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 21 มิ.ย.2561)
- พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 21 มิ.ย.2561)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 21 มิ.ย.2561)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 14-23 มิ.ย.2561)

ศุกร์

- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 18 มิ.ย.- 3 ก.ค.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 21 -22 มิ.ย.2561)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22-27 มิ.ย.2561)
- พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม
 (งดคลินิก 15-29 มิ.ย.2561)
- นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
 (งดคลินิก 22 มิ.ย.2561)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 22 มิ.ย.2561)
- พญ.ไอรีน เรืองขจร
 (งดคลินิก 22,29 มิ.ย.2561)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 22 มิ.ย.2561 เวลา 13-17 น.)
- พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล
 (งดคลินนิก 22 มิ.ย.2561)

เสาร์

- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 22-27 มิ.ย.2561)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561)
- พญ.สุจีรา ไหลเวชพิทยา
 (งดคลินิก 16-23 มิ.ย.2561)
- พญ.นภางค์ เกษโกวิท
 (งดคลินิ 23,30 มิ.ย.2561)
- นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561)
- นพ.สุรพล สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561)
- พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 20 มิ.ย.2561 - 31 ต.ค.2561)
- นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวิณิน
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561 )
- พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
 (งดคลินิก 20 มิ.ย.2561- 21 ก.ค.2561)
- พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.251)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561)
- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2561)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 14- 23 มิ.ย.2561)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7