ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2017 - 24 มิถุนายน 2017

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2560)

อังคาร

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2560)

พุธ

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2560)

พฤหัสบดี

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2560)
- นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 22-23 มิ.ย.2560)

ศุกร์

- นพ.พิเชฐ โชติจุฬางกูร
 (งดคลินิก 15-30 มิ.ย.2560)
- นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์
 (งดคลินิก 22-23 มิ.ย.2560)
- นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
 (งดคลินิก 23 มิย.2560)
- นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน
 (งดคลินิก 8-27 มิ.ย.2560)
- นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 23,25 มิ.ย.2560)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2560)
- พญ.ภัทรจิต ภัทโรดม
 (งดคลินิก 23 มิ.ย.2560)

เสาร์

- นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา
 (งด 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2560)
- พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
 (งดคลินิก 24 มิ.ย.2560)
- นพ.ปีติ เนตยารักษ์
 (งดคลินิก 22-28 มิ.ย.2560)
- นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก21- 27 มิ.ย.2560)
- พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 17 - 26 มิ.ย.2560)
- นพ.พนม เกตุมาน
 (งดคลินิก 24 มิ.ย.2560)
- นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
 (งดคลินิก 14 -28 มิ.ย.2560)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 15-24 มิย.2560)
- นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 24 มิ.ย.2560)
- นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
 (งดคลินิก 24 มิ.ย.2560)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7