ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2018 - 27 ตุลาคม 2018

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2561)
- นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2561)

จันทร์

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2561)
- นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ต.ค.2561)
- พญ.รุ่งทิพย์ ชาญวนิชย์กุลชัย
 (งดคลินิก 15,22 ต.ค.2561)
- นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล
 (งดคลินิก 15,22,29 ต.ค.2561)
- นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
 (งดคลินิก 22 ต.ค.2561)
- คุณกาญจนา ประเสริฐดีงาม
 (งดคลินิก 14-22 ต.ค.2561)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 13- 23 ต.ค.2561)
- นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
 (งดคลินิก 19-24ต.ค.2561)
- พญ.กติกา นวพันธุ์
 (งดคลินิก 22 ต.ค.2561)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 12-23 ต.ค.2561)
- นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล
 (งดคลินิก 15 ,22 ต.ค.2561)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 22 ต.ค.2561)
- นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
 (งดคลินิก 21-22,26 ต.ค.2561)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 22 -30 ต.ค.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 19-23 ต.ค.2561 และ 25 ต.ค.2561)
- นพ.ชลเวช ชวศิริ
 (งดคลินิก 15,22 ต.ค.2561)
- นพ.บรรจง มไหสวริยะ
 (งดคลินิก 15,22 ต.ค.2561)
- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 20-28 ต.ค.2561)
- นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2561)

อังคาร

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2561)
- นพ.ภูวรินทร์ บุนนาค
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2561)
- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 13- 23 ต.ค.2561)
- นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
 (งดคลินิก 19-24ต.ค.2561)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 12-23 ต.ค.2561)
- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 20-28 ต.ค.2561)
- นพ.มนตรี กอบกิจเจริญ
 (งดคลินิก 22-23 ต.ค.2561)
- นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
 (งดคลินิก 23,30 ต.ค.2561)
- นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.พิชัย ศุจิจันทรรัตน์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ปราโมทย์ เอื้อโสภณ
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ภัคพล บำรุงพืช
 (งดคลินิก 20,23 ต.ค.2561)
- นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
 (งดคลินิก 23,25 ต.ค.2561)
- พญ.สุหัทยา อังสุวรังษี
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.กริช โพธิสุวรรณ
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561 และ 30-31 ต.ค.2561)
- นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 2,9,16,23 ต.ค.2561)
- นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 23-25 ต.ค.2561)
- นพ.กระสินธุ์ รุ่งทองศรี
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 23-29 ต.ค.2561)
- พญ.ธิดารัตน์ ตั้งกิจ
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 23-26 ต.ค.2561)
- พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.อุทัย ประภามณฑล
 (งดคลินิก 21 ,23 ต.ค.2561)
- นพ.มงคล เบญจาภิบาล
 (งดคลินิก 23-26 ต.ค.2561)
- นพ.ปัญญา กล่อมฤทัย
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 2,9,15,23,30 ต.ค.2561 และ 6,13 พ.ย.2561)
- นพ.วิบูล สุนทรพจน์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ปัญญ บุรณศิริ
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 18-27 ต.ค.2561)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ทองดี วสุธารา
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.เอกวิทย์ เกยุราพันธ์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20,23 ต.ค.2561)
- นพ.วรวิทย์ อริยประยูร
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.ราชิน ไพบูลย์พร
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)
- นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์
 (งดคลินิก 23 ต.ค.2561)

พุธ

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 20-28 ต.ค.2561)
- พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 23-25 ต.ค.2561)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 23-29 ต.ค.2561)
- พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2561)
- พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ
 (งดคลินิก24 ต.ค.2561)
- นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2561)
- พญ.ศันสนีย์ ทศศิริ
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2561 เวลา 12-17 น.)
- พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 24-26 ต.ค.2561)
- นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 18-24 ต.ค.2561)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 20-30 ต.ค.2561)
- พญ.ปัทมา เชาวโพธิ์ทอง
 (งดคลินิก 21-26 ต.ค.2561)
- นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
 (งดคลินิก 24 ต.ค.2561)

พฤหัสบดี

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 20-28 ต.ค.2561)
- พญ.รตนาฎ รักษ์พลเมือง
 (งดคลินิก 23-25 ต.ค.2561)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 23-29 ต.ค.2561)
- พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 24-26 ต.ค.2561)
- นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 5 ,12,19ต.ค.2560)
- นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
 (งดคลินิก 23,25 ต.ค.2561)
- นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)
- นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)
- พญ.ธนิศรา เรืองพัฒนาวิวัฒน์
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)
- พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก 25 ,27 พ.ย.2561)
- พญ.พัทยา เฮงรัศมี
 (งดคลินิก 18-26 ต.ค.2561)
- นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์
 (งดคลินิก 25-28 ต.ค.2561 )
- นพ.สกลรัฐ ทิตอร่าม
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)
- นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)
- นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 25,28 ต.ค.2561)
- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)
- นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
 (งดคลินิก27 ต.ค.2561)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 20-25 ต.ค.2561)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 19-23 ต.ค.2561 และ 25 ต.ค.2561)
- นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
 (งดคลินิก 25 ต.ค.2561)

ศุกร์

- พญ.มณีรัตน์ ธนกิติวิรุฬ
 (งดคลินิก 20-28 ต.ค.2561)
- พญ.น้ำเพชร กอวัฒนา
 (งดคลินิก 23-29 ต.ค.2561)
- พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
 (งดคลินิก 24-26 ต.ค.2561)
- นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)
- นพ.สมศักดิ์ อธิมติชัยกุล
 (งดคลินิก 2 26 ต.ค.2561)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2561)
- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 26, 28 ต.ค.2561 )
- นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
 (งดคลินิก 26-28 ต.ค.2561)
- พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 19 ,26 ต.ค.2561)
- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2561)
- พญ.สุณี ศรียศชาติ
 (งดคลินิก 26-29 ต.ค.2561)
- นพ.สมชาย ศรียศชาติ
 (งดคลินิก 26-29 ต.ค.2561)
- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 (งดคลินิก 26-28 ต.ค.2561)
- นพ.พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์
 (งดคลินิก26 ต.ค.2561)
- พญ.ดาราภา มาโนช
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2561)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 26-27 ต.ค.2561)
- นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
 (งดคลินิก 20-25 ต.ค.2561)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2561 - 3 พ.ย.2561)
- นพ.ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
 (งดคลินิก 26 ,28 ต.ค.2561)
- นพ.มรกต ไทยทองหลาง
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2561)

เสาร์

- พญ.จิราพร สุจจานันท์
 (งดคลินิก 26-28 ต.ค.2561)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 26-27 ต.ค.2561)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2561 - 3 พ.ย.2561)
- นพ.สุรพล สุขสาคร
 (งดคลินิก 27 ต.ค.2561)
- นพ.ธันดร งามประเสริฐชัย
 (งดคลินิก 27-28 ต.ค.2561)
- นพ.ภาวิน เกษกุล
 (งดคลินิก 27 ต.ค.2561)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 27,29-30 ต.ค.2561)
- พญ.วิภาวี ภู่รัก
 (งดคลินิก 27 ต.ค.2561)
- นพ.อภิรัติ พูลสวัสดิ์
 (งดคลินิก 20,27 ต.ค.2561)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 20 มิ.ย.2561 - 31 ต.ค.2561)
- พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 27 ต.ค.2561)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 20-30 ต.ค.2561)
- นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 18-27 ต.ค.2561)
- พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก 27 ต.ค.2561)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งดคลินิก 26 ต.ค.2562)
- พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
 (งดคลินิก 27 ต.ค.2561 )

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7