ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2017 - 16 ธันวาคม 2017

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

- ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
 (งดคลินิก 12,19 ธ.ค.2560)
- นพ.ระวี พิมลศานติ์
 (งดคลินิก 11พ.ย.2560-15 ธ.ค.2560)
- พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 12 ธ.ค.2560)
- นพ.วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย
 (งดคลินิก 12 ธ.ค.2560)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 14,21,28 พ.ย. 2560 และ 5,12 ธ.ค.2560)
- นพ.ปัญจพล วิทิตวโรดม
 (งดคลินิก 12 ธ.ค.2560)
- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 12-13 ธ.ค.2560)
- นพ.มงคล เบญจาภิบาล
 (งดคลินิก 12 ธ.ค.2560)

พุธ

- พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
 (งดคลินิก 12-13 ธ.ค.2560)
- นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 8-17 ธ.ค.2560)
- พญ.ปัทมา เชาวโพธิ์ทอง
 (งดคลินิก 13 ธ.ค.2560)
- นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 7-14 ธ.ค.2560)
- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 13 ธ.ค.2560)
- นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม
 (งดคลินิก 12-13 ธ.ค.2560)
- นพ.กฤตธี โคละทัต
 (งดคลินิก 13-18 ธ.ค.2560)
- นพ.สาธิต วรรณแสง
 (งดคลินิก 13 ธ.ค.2560)
- พญ. พจนี ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 13 ธ.ค.2560)
- พญ.พนิดา โกสียรักษ์วงศ์
 (งดคลินิก 12-15 ธ.ค.2560)

พฤหัสบดี

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 14-16 ธ.ค.2560)
- นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 30 พ.ย.2560 และ 7 ,14 ธ.ค.2560)
- นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
 (งดคลินิก 14 ธ.ค.2560)
- นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 (งดคลินิก 8-14 ธ.ค.2560)
- นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 9,16,23,30พ.ย.2560 และ 7,14,21,28 พ.ย.2560)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 14-15 ธ.ค.2560)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 14 -15 ธ.ค.2560)
- นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
 (งดคลินิก 14 ธ.ค.2560)

ศุกร์

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 14-16 ธ.ค.2560)
- นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
 (งดคลินิก 14-15 ธ.ค.2560)
- นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 (งดคลินิก 1-6 ธ.ค.2560)
- นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
 (งดคลินิก 15 ธ.ค.2560)
- พญ.วันขวัญ อรรฆยกุล
 (งดคลินิดก 15-16 ธ.ค.2560)
- พญ.ธิดารัตน์ ตั้งกิจ
 (งดคลินิก 8-31 ธ.ค.2560)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 15 ธ.ค.2560)
- นพ.ณรงค์ศักดิ์ ภิญโญภัทรกุล
 (งดคลินิก 14-15 ธ.ค.2560)
- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 15 ธ.ค.2560)

เสาร์

- นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
 (งดคลินิก 14-16 ธ.ค.2560)
- พญ.วันขวัญ อรรฆยกุล
 (งดคลินิดก 15-16 ธ.ค.2560)
- นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 16 ธ.ค.2560)
- พญ.สุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย
 ( งดคลินิก 11 พ.ย.2560 - 30 ธ.ค.2560)
- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
 (งดคลินิก 16 ธ.ค.2560)
- นพ.กฤตธี โคละทัต
 (งดคลินิก 13-18 ธ.ค.2560)
- นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ
 (งดคลินิก 16 ธ.ค.2560)
- นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวิณิน
 (งดคลินิก 16 ธ.ค.2560)
- นพ.วิเชียร ทองแตง
 (งดคลินิก 16 ธ.ค.2560)
- นพ.สุรพล กอบวรรธนะกุล
 (งดคลินิก 16 ธ.ค.2560)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7