ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2017 - 21 ตุลาคม 2017

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

- พญ.ศุภางค์ เชวงเศรษฐกุล
 (งดคลินิก 18-19 ต.ค.2560)

พฤหัสบดี

- พญ.ศุภางค์ เชวงเศรษฐกุล
 (งดคลินิก 18-19 ต.ค.2560)
- นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
 (งดคลินิก 5,12,19,26 ต.ค.2560)
- นพ. นัฐสิทธิ์ ลาภปริสุทธิ
 (งดคลินิก 19 ต.ค.2560)
- พญ.พัทยา เฮงรัศมี
 (งดคลินิก 19 ,26 ต.ค.2560)
- นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
 (งดคลินิก 19,26 ต.ค.2560 และ 2 ,9 พ.ย.2560)
- นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ
 (งดคลินิก 5 ,12,19ต.ค.2560)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 19 ,21,26 ต.ค.2560)
- พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 19 -27 ต.ค.2560)
- พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย
 (งดคลินิก 15 - 22 ต.ค.2560)
- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 19,26 ต.ค.2560)

ศุกร์

- พญ.วันเฉลิม นันท์วิฑิตพงศ์
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)
- นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20-21 ต.ค.2560)
- พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย
 (งดคลินิก 13,20,27 ต.ค.2560)
- นพ.พีรพงศ์ อินทศร
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560- 3 พ.ย.2560)
- พญ.รุ่งรวี อรพินทร์
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)
- พญ.นันทอร วงศ์เจริญเกียรติ
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 20-26 ต.ค.2560)
- นพ.อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์
 (งดคลินิก 13-20 ต.ค.2560)
- พญ.เล็ก ปริวิสุทธิ์
 (งดคลินิก 13-20 ต.ค.2560 และ 24 ต.ค.2560-3 พ.ย.2560)
- นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20 ต.ค.2560)

เสาร์

- นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่
 (งดคลินิก 20-21 ต.ค.2560)
- นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
 (งดคลินิก 20-26 ต.ค.2560)
- พญ.สุจีรา ไหลเวชพิทยา
 (งดคลินิก 14,21 ต.ค.2560)
- นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.พรเอก อภิพันธ์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
 (งดคลินิก 21 , 26 ต.ค.2560)
- พญ.จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2560)
- นพ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
 (งดคลินิก 21-23 ต.ค.2560)
- นพ.อำนวย อุนนะนันทน์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.สมยศ วรรณสินธพ
 (งดคลินิก 20-22 ต.ค.2560)
- นพ.แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- พญ.วาสนา ไทยพิสุทธิกุล
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- พญ.สิริกาญจน์ ทองใหม่
 (งดคลินิก 21 -22 ต.ค.2560)
- พญ.กนกวรรณ กาญจนะวิชัย ณ อยุธยา
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560 เวลา 18-22 น.)
- นพ.ชัยเวช ฤติวรางค์กูร
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.ธเนศ อริยะวัตรกุล
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.ปัญญา ลักษณะพฤกษา
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.พิสิฎฐ์ เลิศวานิช
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.ศุภฤกษ์ คุณติสุข
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวิณิน
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)
- พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
 (งด 21 ,28 เม.ย. 2560)
- นพ.ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ.อยุธยา
 (งดคลินิก 13 - 23 ต.ค.2560)
- นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
 (งดคลินิก 21 ต.ค.2560)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7