ตารางงดตรวจของแพทย์

ตารางงดตรวจระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2018 - 25 สิงหาคม 2018

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7

อาทิตย์

จันทร์

- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 18-21 ส.ค.2561)
- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 18 - 21 ส.ค.2561)
- พญ.ศศิมาศ รุจิราวงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ส.ค.2561)
- นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
 (งดคลินิก 16 ส.ค.2561-2 ก.ย.2561)
- พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์
 (งดคลินิก 19-21 ส.ค.2561)

อังคาร

- พญ.มิ่งขวัญ สุริยันต์
 (งดคลินิก 18-21 ส.ค.2561)
- พญ.ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์
 (งดคลินิก 18 - 21 ส.ค.2561)
- พญ.ศศิมาศ รุจิราวงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ส.ค.2561)
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 21,25 ส.ค.2561)
- นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 (งดคลินิก 7,14,21,28 ส.ค2561 และ 4,11 ก.ย.2561)
- นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
 (งดคลินิก 31 ก.ค.2561 และ 7,14,21 ส.ค.2561)
- พญ.จันทรา ทิพชัย
 (งดคลินิก 21 ส.ค.2561)

พุธ

- พญ.ศศิมาศ รุจิราวงศ์
 (งดคลินิก 20-22 ส.ค.2561)
- นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 (งดคลินิก 22 ส.ค.2561)
- พญ.อริศรา สุวรรณกูล
 (งดคลินิก 22,29 ส.ค.2561)
- นพ.ฉกาจ ผ่องอักษร
 (งดคลินิก 16 ส.ค.2561-2 ก.ย.2561)
- พญ.สุรีย์ สมประดีกุล
 (งดคลินิก 22 ส.ค.2561)
- นพ.ไพรัช เทพมงคล
 (งดคลินิก 22 ส.ค.2561)
- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
 (งดคลินิก 22 ส.ค.2561)
- พญ.วราภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค
 (งดคลินิก 22 ส.ค.2561)
- นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
 (งดคลินิก 22 ส.ค.2561)

พฤหัสบดี

- นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
 (งดคลินิก 23 ส.ค.2561)
- นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
 (งดคลินิก 23 ส.ค.2561 เวลา 17-20 น.)
- นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
 (งดคลินิก 23 ส.ค.2561)
- นพ.จตุรวิช ครองวรกุล
 (งดคลินิก 23 ส.ค.2561 เวลา 8-12 น.)

ศุกร์

- นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 24 ส.ค.2561)
- พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
 (งดคลินิก 24 ส.ค.2561)
- นพ.จตุรวิช ครองวรกุล
 (งดคลินิก 24,27 ส.ค.2561)

เสาร์

- นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- พญ.กรชนก วารีแสงทิพย์
 (งดคลินิก 20 มิ.ย.2561 - 31 ต.ค.2561)
- พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- พญ.อาภาพร จิตชัยนา
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- นพ.ธราธิป โคละทัต
 (งดคลินิก 24 ส.ค.2561- 14 ก.ย.2561)
- พญ.สินี เวศย์ชวลิต
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- นพ.ปรีชา อังคณานุพงศ์
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- นพ.อนุชา ก้องมณีรัตน์
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)
- นพ.อภิสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
 (งดคลินิก 25 ส.ค.2561)

หากท่านต้องการนัดหมายใหม่ โทร 1645 หรือ 02-487-2000 ต่อ 2005-7