ร่วมงานกับเรา

 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3 ตำแหน่ง
แม่บ้าน
5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
5 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล
30 ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค
3 ตำแหน่ง
พยาบาล (OPD/IPD)
10 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกุ๊ก
5 ตำแหน่ง
เภสัชกร
10 ตำแหน่ง
พยาบาล (ไตเทียม)
2 ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเภสัชกร
1 ตำแหน่ง
กุ๊ก
15 ตำแหน่ง
PROGRAMMER
10 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เปล
2 ตำแหน่ง
พยาบาล (รังสี)
1 ตำแหน่ง
ล่าม Arabic
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ Digital Marketing
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ
1 ตำแหน่ง
วิสัญญีพยาบาล
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
5 ตำแหน่ง