ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

พ่อแม่ทุกท่าน ย่อมคาดหวังให้ลูกที่เกิดมา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคที่ดี มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม หากแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ความเจ็บป่วยย่อมเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กที่ต้องออกเผชิญในโลกกว้าง ต้องไปโรงเรียน หรือ สถานเลื้ยงเด็กต่างๆ การเจ็บป่วยยังเป็นตัวที่ชะลอการเติบโต หรือพัฒนาการต่างๆด้วย ยิ่งอาจทำให้ผู้ปกครองวิตกกังวล

 

โรงพยาบาลธนบุรี มีคลินิกเด็ก ที่มีทีมกุมารแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่จะให้คำปรึกษา และรักษาบุตรของท่านในด้านต่างๆ ดังนี้

 

*นักแก้ไขการพูด New

 • กระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดในเด็กพูดช้าทุกประเภท
 • ฝึกฟังและกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดในเด็กที่มีปัญหาการได้ยิน หรือประสาทหูพิการแต่กำเนิด
 • แก้ไขปัญหาการพูดไม่ชัด
 • แก้ไขปัญหาการพูดติดอ่าง พูดรัวเร็ว
 • แก้ไขปัญหาเสียงแหบ

*ครูการศึกษาพิเศษ

 • ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก
 • ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ ตามความถนัดของเด็ก
 • แนะนำ ให้คำปรึกษา ผู้ปกตรองในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก ทั้งเด็กที่มีพัฒนาการตามแบบแผน เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และเด็กที่มีพัฒนาการแบบพิเศษ (เด็กที่ต้องการดูแลพิเศษ) ตามแนวทาง DIR/ ฟลอไทม์(กรีนสแปน/ฟลอไทม์)

*นักกิจกรรมบำบัด    

 • คัดกรอง ตรวจประเมิน วิเคราะห์ปัญหาของเด็กที่มีความบกพร่อง หรือ พิการทางด้านร่่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการ เกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด เพื่อนำไปวางแผนในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจและการเรียนรู้
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการช้า และเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ ตามหลักการและมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกิจกรรมบำบัดแก่ ผู้รับบริการ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

*นักจิตวิทยา        

 • ตรวจประเมินพัฒนาการ
 • แก้ไขปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์
 • ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และพัฒนาทักษะผ่านการเล่น ตามแนวทาง DIR Floor time
 • แนะนำ ให้คำปรึกษา ผู้ปกครองในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรม        
*นักศิลปะบำบัด
 • ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กตามช่วงวัย ผ่านการทำงานศิลปะแบบอิสระส่งเสริมความสามารถในเชิงความคิดสร้างสรรค์
 • ส่งเสริมกระบวนการค้นพบตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดการพฤติกรรม การพัฒนาทางอารมณ์ เพิ่มการยอมรับ นับถือตนเองและความตระหนักในตนเอง
 • ใช้ศิลปะเพื่อการทำสมาธิแบบเคลื่อนไหว (สำหรับผู้ใหญ่)
 
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ – อาทิตย์   เวลา 07.00 – 23.45 น.
 
สอบถามและนัดหมาย
โทร 1645 กด 1 หรือ 02 487 2000 ต่อ 7270 - 7271