โรงพยาบาลธนบุรี เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศผลรางวัล ‘Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019’

ให้แก่ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับบริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ได้อย่างดีเยี่ยม  โดยมี  นายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์

ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อสารมวลชน นายแพทย์อนุวัฒน์

ศุภชุติกุล Healthcare Quality & Accreditation Expert สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ

มหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการแพทย์ คุณวิลาสินี พุทธิการันต์ ที่ปรึกษาฝ่ายงานธุรกิจ

 Fix Broadband บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการด้านการบริการ

พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada

โดย  โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์

         รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในวันที่ โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์
โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์
โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์
โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์
โรงพยาบาลธนบุรี  เข้ารับรางวัล ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์