รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์จักษุ "

 
พญ.บรภาค อิศราธรรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
09.00 - 10.30 *ส 3,4,5 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ปุณยวีร์ นันทานิช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ ( ตาเหล่ ในเด็ก )
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.พนิดา จินดาทรัพย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.มิ่งขวัญ จำเริญดารารัศมี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ลูกจันทร์ เหรียญสุวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.วิไลลักษณ์ ลิมปวุฒิวรานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์
เวลาออกตรวจ
09.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ศิริธร เอื้ออังคณากุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อา
เวลาออกตรวจ
17.00 - 24.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000